Sökning: "Cecilia Pedersen"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Cecilia Pedersen.

 1. 1. Det mindre företagets räddning? : en studie om hur ekonomisk brottslighet kan undvikas genom en intern kontroll

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU

  Författare :Camilla Herge; Cecilia Pedersen; [2010]
  Nyckelord :internal control; accounting; economic crime; fraud; management control; audit; intern kontroll; bokföring; ekobrott; bedrägeri; verksamhetsstyrning; revision;

  Sammanfattning : The purpose of this essay was to examine whether small businesses can avoid ac-counting crimes with a well-conducted internal control system. The questions we asked ourselves was, whether and if so, companies can prevent this from happening by using a internal control. In this essay we used a qualitative approach. LÄS MER

 2. 2. På väg mot en hållbar modeindustri - en uppsats om företagsledningens och designerns drivkrafter och relation

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Helena Larsen; Camilla Pedersén; Åsa Tagesson; [2010]
  Nyckelord :ekonomi kultur drivkrafter företagsledning designer relation hållbar utveckling; Social Sciences;

  Sammanfattning : Titel: På väg mot en hållbar modeindustri – en uppsats om företagsledningens och designerns drivkrafter och relation Universitet: Lunds Universitet, Service Management, Campus Helsingborg. Nivå: SMTX 06, Kandidatuppsats 15 hp. Författare: Larsen, Helena. Pedersén, Camilla & Tagesson, Åsa. LÄS MER

 3. 3. Att lätta familjens börda. Omvårdnadsåtgärder för anhöriga till personer med schizofreni

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

  Författare :Cecilia Andersson; Jesper Pedersen; [2009-03-20]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I och med att den psykiatriska vården omorganiserats och antalet slutenvårdsplatser minskathar familjen en stor och viktig roll i vårdandet av psykiskt sjuka. När en anhörig drabbas avschizofreni uppstår en börda med effekter för hela familjen. Det kan vara inkomstbortfall,begränsad fritid, upplevelser av sorg, skuld, oro och ilska. LÄS MER