Sökning: "Cecilia Rydberg"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Cecilia Rydberg.

 1. 1. Vikten av mentorskap på barnavdelning : Nyanställda sjuksköterskors erfarenheter

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Johanna Rydberg; Cecilia Gunnarsson; [2019]
  Nyckelord :Kompetens; Mentorer; Reflektion; Yrkeserfarenhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att komma som nyanställd till en barnavdelning kan vara en stor utmaning för många sjuksköterskor. Utvecklingen från novis till expert kan ta flera år och därför behöver nyanställda sjuksköterskor stöd från erfarna barnsjuksköterskor för att kunna öka sin kompetens. LÄS MER

 2. 2. Tals del-helhetsrelationer : Elevers sätt att urskilja del-helhetsrelationer i öppna utsagor.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Cecilia Rydberg; [2016]
  Nyckelord :part- whole relations; addition solving; subtraction solving; finger numbers missing number bonds; del-helhetsrelationer; additionslösningar; subtraktionslösningar; fingertalen; öppna utsagor;

  Sammanfattning : På vilket sätt kan vi hjälpa alla elever att bli förtrogna med matematikens uttrycksformer? Ett sätt är att bygga en stadig aritmetisk grund för eleverna där de befäster talens innehåll. Det är vad den här uppsatsen handlar om. LÄS MER

 3. 3. Delar och helheter : Del-helhetsrelationers inverkan på yngre elevers matematiklärande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Beatrice Fenelius; Cecilia Rydberg; [2015]
  Nyckelord :aritmetik; del-helhet; del-helhetsrelationer; talkamrater; addition; subtraktion;

  Sammanfattning : Ämnesområdet som detta examensarbete utgår ifrån är aritmetikundervisning. Syftet är att undersöka hur förståelse för tals del-helhetsrelationer inverkar på elevers lärande av sambandet mellan addition och subtraktion. Syftet är även att undersöka hur förståelse för tals del-helhetsrelationer påverkar lärandet av talkamrater. LÄS MER

 4. 4. Att utmärka sig bland konkurrenter vid ett lågt produktengagemang : En fallstudie av mejeriföretaget Valio

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Caroline Rydberg; Cecilia Tolf; [2014]
  Nyckelord :low-involvement; marketing communication; loyalty; differentiation; dairy industry; branding; lågengagemangsprodukter; marknadskommunikation; lojalitet; differentiering; mejeribransch; varumärkesbyggande;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to create an understanding of how a company selling commodity products works to create interest and loyalty among customers and how to stand out relative to competition. Based upon present theories within marketing communication, a comparison is made with actual market information to understand how well the theory can predict reality. LÄS MER