Sökning: "Cecilia Söderström"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Cecilia Söderström.

 1. 1. Processbarhetsteorin – och sen då? : En studie av bisatsutvecklingen hos flerspråkiga gymnasieelever

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Svenska som andraspråk

  Författare :Cecilia Söderström; [2020]
  Nyckelord :andraspråksinlärning; bisats; markeringsmodellen; processbarhetsteorin; inlärningsgångar;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar bisatsutvecklingen hos gymnasieungdomar som läser svenska som andraspråk. Texter från det nationella provet i ämnets kurs 1 och 3 har undersökts utifrån bisatstyp, bisatsinledare och föregångsverb samt grammatiska och idiomatiska avvikelser och förtjänster i bisatserna. LÄS MER

 2. 2. Digitaliseringens betydelse för hoten gällande revisorernas oberoende : - En fråga för framtiden

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Jonathan Book; Cecilia Söderström; [2019]
  Nyckelord :Audit; Digitalization; Independence; Friendship threat; Self-audit threat; IT-competence threat; Revision; Digitalisering; Oberoende; Vänskapshot; Självgranskningshot; Kompetenshot;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Digitaliseringens betydelse för hoten gällande revisorernas oberoende - En fråga för framtiden. Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Jonathan Book och Cecilia Söderström Handledare: Tomas Källquist och Pär Vilhelmsson Datum: 2019 – juni Syfte: Tidigare forskning visar på ett antal faktorer som kan påverka revisorernas oberoende, dock saknades mer specifikt tidigare forskning gällande digitaliseringens betydelse. LÄS MER

 3. 3. Levnadsvanemottagning : Kan en primärvårdsintervention påverka patienters hälsa?

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Cecilia Borg; Sofie Söderström; [2016]
  Nyckelord :Levnadsvanor; Hälsa; Hälsofrämjande arbete; Primärvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Socialstyrelsens nationella riktlinjer beskriver hur förebyggande av sjukdomar och ohälsa på grund av tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet samt ohälsosamma matvanor bör uppmärksammas, detta för att kunna ge stöd till patienter i en förändring av dessa ovanor. Alla deltagare i denna studie har en eller flera ohälsosamma levnadsvanor som kan bidra till framtida ohälsa. LÄS MER