Sökning: "Cecilia Smircic"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Cecilia Smircic.

  1. 1. Partnervåld: mäns våld mot kvinnor. Bemötandet från hälso- och sjukvårdspersonalen ur kvinnors perspektiv

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Inger Lortsch; Cecilia Smircic; [2020-08-05]
    Nyckelord :Intimate partner violence; domestic violence; abused women s experiences; battered women; attitude of healthcare personnel;

    Sammanfattning : Bakgrund: Uppsatsen undersöker partnervåld med fokus på mäns våld mot kvinnor. Olika typer av partnervåld innefattar fysiskt, psykiskt, sexuellt, materiellt och ekonomiskt våld. Normaliseringsprocessen innefattar en strategi där kvinnan internaliserar våldet från våldsutövaren samt normaliserar dessa överträdelser. LÄS MER