Sökning: "Cecilia Söderlund"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Cecilia Söderlund.

  1. 1. Kunskap - En kritisk resurs : Om förhållandet mellan kunskapsmakt och kunskapsöverföring

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Linn Snellman; Cecilia Söderlund; [2010]
    Nyckelord :Knowledge transfer; expert power; knowledge-intensive company; Kunskapsöverföring; kunskapsmakt; kunskapsintensivt företag;

    Sammanfattning : Syftet med denna kandidatuppsats är att undersöka vilka förutsättningar som finns för kunskapsöverföring i ett specifikt kunskapsintensivt företag. I en organisation vars lönsamhet är beroende av att kunskap överförs, finns det hinder som beror på individens egenintressen att utöva makt inom organisationen? En analysmodell, som utarbetats efter den teoretiska referensramen, används för att avgöra hur kunskapsmakten påverkar överföringen av kunskap genom att studera förutsättningar för kunskapsöverföring. LÄS MER