Sökning: "Cecilia Strandh"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Cecilia Strandh.

 1. 1. Vårdpersonalens upplevelse av att inkludera närstående inom vuxenpsykiatrisk öppenvård

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Cecilia Strandh; Paulina Konradsson; [2019]
  Nyckelord :Adult psychiatry; close family; experience; healthcare staff; include; interview study; outpatient care; qualitative; Inkludera; intervjustudie; kvalitativ; närstående; upplevelse; vuxenpsykiatrisk; vårdpersonal; öppenvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ett patientfokuserat vårdande innebär att även patientens närstående inkluderas i vården. Vilka som är närstående definieras av patienten och vilka hen väljer ut som viktiga personer i sitt liv. Närstående ser sig som viktiga informationskällor till individer som lever med psykisk ohälsa. LÄS MER

 2. 2. Kan lärares förväntningar på elevers prestationer påverkas av elevernas socioekonomiska bakgrund?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Jenny Ernemyr; Cecilia Strandh; [2012]
  Nyckelord :elevers prestationer; högstadium; intervju; lärares förväntningar; socioekonomisk bakgrund; socioekonomiska förutsättningar;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen är att belysa hur högstadielärare verksamma på olika skolor i södra Sverige resonerar kring elevers socioekonomiska förutsättningar kan påverka lärares förväntningar på elevernas prestationer i skolan, vilket också var grunden till de tre frågeställningar som studien bygger på. Vi har genomfört studien med hjälp av kvalitativa metoder. LÄS MER

 3. 3. Afasi till följd av stroke : Individens livsvärldsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa

  Författare :Frida Alenius Jensen; Cecilia Strandh; [2010]
  Nyckelord :Kommunikation; Isolering; Sorg; Skam; Maktlöshet; Frustration; Hopp;

  Sammanfattning : Bakgrund: Afasi är en komplikation som i 90 procent av fallen orsakas av stroke. Talcentrat i hjärnan blir skadat och personen får svårt att uttrycka sig verbalt och i skrift. Detta kan innebära en förändring i livsvärlden då kommunikationen med omgivningen minskar eller bryts helt. LÄS MER