Sökning: "Cecilia Veronica"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden Cecilia Veronica.

 1. 1. Information inför cytostatikabehandling - ur ett patientperspektiv

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Veronica Nedavaska; Cecilia Artursson; [2017]
  Nyckelord :GI-cancer; cytostatikabehandling; kommunikation; information; trygghet; sjuksköterskans betydelse; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Gastrointestinal cancer (GI-cancer) betyder cancer i mag-tarmkanalen. Studier visar att patienter har ett behov av att förstår och ta till sig information för att vårdupplevelsen ska bli god, vilket inte alltid sker inom onkologisk vård. LÄS MER

 2. 2. Inflytelserika kvinnor i musikbranschen : En studie i vad som krävs för att nå inflytelserika positioner

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Veronica Öye; Julia Ahl; [2014]
  Nyckelord :Pierre Bourdieu; music business; music industry; influence; gender habitus.; Pierre Bourdieu; musikbransch; musikindustri; inflytande; könshabitus.;

  Sammanfattning : I Sveriges musikbransch råder det idag en skev fördelning mellan kvinnor och män på inflytelserika positioner. Den skeva könsfördelningen, där det på de beslutsfattande positionerna syns en tydlig manlig dominans har blivit starkt uppmärksammad de senaste åren, vilket väckt intresset för föreliggande studie. LÄS MER

 3. 3. Fördelning av artiklar mellan varuhuslager och varuutlämningslager

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion; Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion

  Författare :Cecilia Nordenberg; Veronica Säll; [2013]
  Nyckelord :Item distribution; retail; distributing criteria; priority; Artikelfördelning; detaljhandel; fördelningskriterier; prioritering;

  Sammanfattning : Purpose – The purpose with this thesis is to examine how items can be distributed between stores inventory and an external warehouse. To achieve the purpose criteria that should be considered, how these can be prioritized and used when distributing items between stores inventory and an external warehouse will be examined. LÄS MER

 4. 4. Matematik i förskolan : -hur barns intresse integreras i verksamheten

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematikdidaktik (MD); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematikdidaktik (MD)

  Författare :Cecilia Larsson; Veronica Johnsson; [2013]
  Nyckelord :Matematik; förskolebarns intresse; förskollärares förhållningssätt; läroplan; utvärdering och utveckling;

  Sammanfattning : Förskolans verksamhet ska utgå ifrån ett tydligt barnperspektiv där varje barns kunskapsutveckling och lärande ska utmanas utifrån de intressen och erfarenheter som barnen ger uttryck för (Skolverket, 2010a). Syftet med undersökningen var att ta reda på hur förskollärare förhåller sig till de mål och riktlinjer som läroplanen är uppbyggd kring när det gäller att tillgodose barnens intressen när de planerar matematikaktiviteter. LÄS MER

 5. 5. "Vi alla är lika men ändå olika" : - En kvalitativ studie hur pedagoger arbetar för att inkludera flerspråkiga barn vid samlingen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT); Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

  Författare :Cecilia Jensen; Veronica Voistinova; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER