Sökning: "Cecilia Wadman"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Cecilia Wadman.

  1. 1. Vi och de Andra – en postkolonial diskursanalys av handböcker som beskriver hedersrelaterat våld

    C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

    Författare :Sofia Nord Levin; Cecilia Wadman; [2010-04-22]
    Nyckelord :Postkolonialt perspektiv; hedersrelaterat våld; diskurser; skillnadsskapande;

    Sammanfattning : Uppsatsens övergripande syfte är att undersöka hur bilder av Vi och De Andra konstrueras i kunskapsmaterial om hedersrelaterat våld riktat till yrkesverksamma inom skola, hälso- och sjukvård, socialtjänst och rättsväsende. Vi har en poststrukturalistisk utgångspunkt som fokuserar på hur verkligheten konstrueras genom språket samt hur det finns en maktaspekt i att formulera ”kunskap”. LÄS MER