Sökning: "Cecilia Wigerstad"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Cecilia Wigerstad.

  1. 1. Implementering av ett nytt arbetssätt - entreprenöriellt lärande i gymnasieskolan

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

    Författare :Agneta Holmberg; Cecilia Wigerstad; [2008]
    Nyckelord :Arbetssätt; Entreprenöriellt lärande; Implementeringsprocess; Kunskapssyn; Lärarroll; Motivation;

    Sammanfattning : Abstract Holmberg, Agneta & Wigerstad, Cecilia (2008). Implementering av ett nytt arbetssätt – entreprenöriellt lärande i gymnasieskolan. Implementing a new method – Entrepreneurial learning in upper secondary school. Skolutveckling och ledarskap, Specialpedagogik, Lärarutbildningen, Malmö Högskola. LÄS MER