Sökning: "Cedar Fair"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Cedar Fair.

  1. 1. Vad gör en god temaparksdesign? : en förstudie, teorigenomgång och gestaltningsförslag av en framtida expansion för Liseberg

    Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

    Författare :Andrèe Olsson; [2017]
    Nyckelord :temapark; nöjespark; tematiserade landskap; rekreativa platser; Göteborg; Liseberg; Disneyland; Six Flags; Cedar Fair;

    Sammanfattning : Tematiserade landskap har varit en del av mänsklighetens historia i över 4000 år. Iscensatta landskap användes tidigt i parker och föranledde uppförandet av marknader och sedermera lustträdgårdar. LÄS MER