Sökning: "Cejna Demirsoy"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Cejna Demirsoy.

 1. 1. Andraspråksutvecklingsarbetet i praktiken : En kvalitativ studie om svenska som andraspråklärares syn på andraspråksutvecklande arbetssätt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

  Författare :Cejna Demirsoy; Sophie Aleke; [2022]
  Nyckelord :Svenska som andraspråk; språkutveckling;

  Sammanfattning : Bakgrund: Språkets roll är centralt för alla människor och det sätter sin prägel på livet för andraspråksindivider, genom att det påverkar deras möjlighet att komma in i samhället. Detta gör att svenska som andraspråksundervisningen blir jätteviktig för dessa individer, eftersom det är först där språkutvecklingen kan befrämjas(Skolverket, 2019, s. LÄS MER

 2. 2. Modersmålsundervisning : En kvalitativ studie av sju föräldrars inställningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

  Författare :Cejna Demirsoy; [2020]
  Nyckelord :Modersmålsundervisning; föräldrar;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker sju föräldrars inställningar till modersmålsundervisning och syftet är att belysa dessa föräldrars syn på ämnet samt redogöra för bakomliggande orsaker. En kvalitativ forskningsmetod användes för att uppnå studiens syfte, då sju föräldrar intervjuades enskilt i ett skolrum. LÄS MER