Sökning: "Celine Ercan"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Celine Ercan.

  1. 1. Språkutvecklande Arbetssätt I SO- Undervisningen : En kvalitativ studie om F-3 lärares perspektiv på ett språkutvecklande arbetssätt i SO- undervisningen

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

    Författare :Maria Göz; Celine Ercan; [2023]
    Nyckelord :Språkutvecklande arbetssätt; SO- undervisning; F-3 lärare; flerspråkighet; sociokulturellt perspektiv;

    Sammanfattning : Syftet med studien har varit att undersöka hur F-3 lärare arbetar språkutvecklande i SO- undervisningen. Vi har valt att använda en kvalitativ undersökning med semistrukturerade intervjuer med fyra lärare. Intervjuerna har analyserats utifrån ett sociokulturellt perspektiv och relevant forskning. LÄS MER