Sökning: "Centrala pedagogiska begrepp"

Visar resultat 1 - 5 av 90 uppsatser innehållade orden Centrala pedagogiska begrepp.

 1. 1. TAKK - ett naturligt inslag i den pedagogiska verksamheten? : - en kvalitativ studie av TAKK-användningen på två yngrebarnsavdelningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Linda Valtersson; Charlotta Bengtsson; [2022]
  Nyckelord :TAKK; språkutveckling; kommunikation; samspel; sociokulturellt perspektiv; förskoledidaktik;

  Sammanfattning : TAKK är ett verktyg som ofta används inom förskolan för att stötta barn med språkliga svårigheter av olika slag. Inom förskolans språkutvecklande arbete med alla barn är TAKK dock ett relativt nytt fenomen som är på uppgång och syftet med uppsatsen är därför att beskriva och utveckla kunskap om hur pedagoger arbetar med TAKK för att stödja samtliga barns språkliga och kommunikativa förmågor, hur barnen svarar på pedagogernas användning av TAKK samt om barnen på eget initiativ använder sig av TAKK i kommunikation med sin omgivning. LÄS MER

 2. 2. Barns inflytande i en vuxenstyrd utbildning : Förskollärares resonemang om sitt tolkningsföreträde i relation till Barnkonventionen artikel 12

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Helena Nortjé; Ida Sivertsson; [2022]
  Nyckelord :förskola; barnkonventionen; barns inflytande; demokrati;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att utveckla kunskap om förskollärares uppfattningar om hur barn bör ha inflytande i en utbildning som planeras och styrs av vuxna. Våra frågeställningar utgår från att vuxna alltid har tolkningsföreträde gentemot barnen i förskolan. LÄS MER

 3. 3. Samspelet mellan bilderböckers text och illustration : Hur vattnets faser samt fasomvandlingar kan urskiljas i bilderböcker

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Malin Thompson; [2022]
  Nyckelord :Picture book; picture book theory; phase transformations; preschool; content analysis; Bilderbok; bilderboksteori; fasomvandlingar; förskola; innehållsanalys;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to provide insights about how the phases and phase transformations of water are presented in picture books aimed for children of preschool age. The studys framework is based on the picture book theory, whose central concepts are iconotext and readerly gap. LÄS MER

 4. 4. Här pratas det inte svenska. : En kvalitativ studie om språklig mångfald och pedagogernas förhållningssätt till brytning

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Olga Mavridou; Nikoleta Tsaava; [2022]
  Nyckelord :Flerspråkighet; transspråkande; brytning; kollegialt lärande; sociokulturella teori.;

  Sammanfattning : Denna studie behandlar hur pedagoger förhåller sig till flerspråkighet och brytning i förskoleverksamheten tillika hur alla deltagare i förskolans kontext det vill säga barn förskollärare, rektorer, vårdnadshavare och barnskötare interagerar för att stimulera en kvalitativ lärande miljö som främjar flerspråkiga barn i sin språkutveckling. Denna studie är kvalitativ i sin form med strukturerade intervjuer. LÄS MER

 5. 5. ”Det tvärprofessionella arbetet är en grannlaga uppgift att få till”

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Saida Charafi; Kerstin Haglund; [2021-08-18]
  Nyckelord :specialpedagog; profession; yrkesroll; uppdrag; tvärprofessionellt; professionsteori;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka vilken syn de professioner som ingår i den samlade elevhälsan hade av specialpedagogens profession, yrkesroll och uppdrag. Studien ämnade också att undersöka hur professionerna upplevde arbetet i ett tvärprofessionellt team. LÄS MER