Sökning: "Cesar Örvall"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Cesar Örvall.

  1. 1. Brott mot mänskligheten – När rinner bägaren över?

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

    Författare :Cesar Örvall; [2021]
    Nyckelord :Folkrätt; public international law; brott mot mänskligheten; R2P; skyldigheten att skydda; responsibility ro protect; Law and Political Science;

    Sammanfattning : Följande uppsats har som mål att svara på frågan om när en risk för att brott mot mänskligheten begås anses allvarlig nog att aktivera principen om R2P. Den börjar med en kortare genomgång av principen. Efteråt går texten vidare till att förklara brott mot mänskligheten och de olika indikatorerna på att ett sådant brott begås. LÄS MER