Sökning: "Chalak Muhyadin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Chalak Muhyadin.

  1. 1. Icke-farmakologiska behandlingsmetoder mot postoperativt illamående och kräkning : Systematisk litteraturstudie

    Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

    Författare :Tomas Celander; Chalak Muhyadin; [2020]
    Nyckelord :Acupressure; acupuncture; PONV; TENS; Akupressur; Akupunktur; PONV; TENS;

    Sammanfattning : Bakgrund  Postoperative Nausea and Vomiting (PONV) är utöver smärta bland de vanligaste biverkningarna för patienter som genomgår anestesi i det postoperativa förloppet. Individuella riskfaktorer för PONV anses vara kvinnligt kön följt av tidigare historia av åksjuka, att vara icke-rökare och användning av postoperativa opioider. LÄS MER