Sökning: "Chalmers tekniska högskola"

Visar resultat 1 - 5 av 5830 uppsatser innehållade orden Chalmers tekniska högskola.

 1. 1. Strategiskt arbete i ideella organisationer : Optimera det strategiska arbetet utan ekonomiska incitament

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Andreas Bågfeldt; [2019]
  Nyckelord :Student Organizations; Strategic work; Leadership; Voluntary work; Chalmers; Motivation; Continuity; Mechanical engineering division; Studentorganisationer; Strategiskt arbete; Ledarskap; Ideellt arbete; Chalmers; Motivation; Kontinuitet; Maskinteknologsektionen;

  Sammanfattning : Inom ett väldigt forskningsintensivt område, strategiskt arbete, identifierades ett hålrum inom den tillgängliga litteraturen som berörde strategiska satsningar inom ideella organisationer utan direkt ekonomiskt intresse. Den här uppsatsen har därför haft till syfte att fylla det här tomrum och det har gjorts genom en kvalitativ fallstudie vid Chalmers Tekniska Högskola där två ideella studentorgansiationer, Chalmers Studentkår och Maskinteknologsektionen, har undersökts. LÄS MER

 2. 2. Lokaler i gatuplan - Förutsättningar och samspel med stadsrummet : Ett gestaltande arbete om rumsintegration & interaktion

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Niki Sandström; Lisa Marklinder; [2018]
  Nyckelord :lokaler i gatuplan; stadsrummet; interaktion; yttre faktorer; attraktorer; space syntax; rumslig integration;

  Sammanfattning : Detta kandidatarbete avser en kombination av utredande arbete och gestaltande förslag. Det utredande arbetet syftar till att analysera stadsrummets strukturella samt lokala förutsättningar för framgångsrika lokaler i gatuplan. LÄS MER

 3. 3. Alternativa reglermetoder för en energieffektiv byggnad

  M1-uppsats, KTH/Data- och elektroteknik

  Författare :Emma Herrlin; [2017]
  Nyckelord :Building Automation System; predictive forecasting; timeconstant; Fastighetsautomation; prognosstyrning; tidskonstant;

  Sammanfattning : Ungefär 60 % av den totala energianvändningen för uppvärmning (inklusive varmvatten) i Sverige går åt till att värma upp flerbostäder och lokaler, vilket ger en indikation på att det finns potential att minska energianvändningen ytterligare genom att hitta alternativa metoder för styr- och reglering av befintliga värmesystem. En viktig faktor oberoende av vilken metod som används är att veta byggnadens dynamiska egenskaper. LÄS MER

 4. 4. Gene-ID Using Simultaneous DNA Barcoding and Enzymatic Labeling

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för astronomi och teoretisk fysik

  Författare :Henrik Nordanger; [2017]
  Nyckelord :Antibiotic resistance; Enzymatic labeling; Plasmids; Optical DNA mapping; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : Antibiotic resistance is an ever growing problem, and is considered one of the major challenges of modern medicine. In order to avoid further development and spread of multiresistance among bacteria, the use of antibiotics should be more restrictive, and more tailored to individual cases of infection. LÄS MER

 5. 5. Finita elementmetoden för Schrödingerekvationen med FEniCS

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Petter Rosander; Nicklas Österbacka; Anna Samuelsson; [2016-06-28]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Rapporten beskriver ett projekt som utförts på Chalmers tekniska högskola ochGöteborgs universitet med uppgift att lösa Schrödingerekvationen i programvaranFEniCS som använder sig av finita elementmetoden. Schrödingerekvationen är enkvantmekanisk differentialekvation som beskriver små fysikaliska system som integår att lösa inom den klassiska fysikens ramar. LÄS MER