Sökning: "Change in organization"

Visar resultat 1 - 5 av 2488 uppsatser innehållade orden Change in organization.

 1. 1. Regelverk, hälsa & ledarskap : Förändringsarbete där chefen hamnar i ett dilemma vid ändringar i regelverket

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för management (MAN)

  Författare :Dennis Rupertsson; Bernt Gustin; [2024]
  Nyckelord :Leadership; change; institution; management and organization; Ledarskap; förändring; institution; ledning; organisation;

  Sammanfattning : Inledning: Den första oktober år 2023 ändrades arbetstidslagen vilket i kombination med tidigare lagstiftning skapade dilemman för arbetsgivare och chefer inom kommunal verksamhet. Framförallt var det första linjens chefer som fick flera utmaningar i och med förändringen. LÄS MER

 2. 2. Imperfekta våldsoffer och behovet av en normkritisk socialtjänst - en kvalitativ intervjustudie om normer inom socialt arbete med våld i nära relationer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Lo Candell; Rafah Alnayef; [2024]
  Nyckelord :social work; intimate partner violence; gender norms; norm-criticism; qualitative; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study aimed to explore Swedish social workers’ experiences of the influence of social norms in their work with people subjected to intimate partner violence. The aim was also to explore how social workers relate to norm-critical perspectives within social services. LÄS MER

 3. 3. Tillbaka till vardagen efter pandemin- motstånd mot gamla arbetssätt?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Nele Andersson; Anna Bjelovuk; [2024]
  Nyckelord :remote work; change; change process; resistance; leadership; Kotter´s 8- stepmodel.; distansarbete; förändring; förändringsprocess; motstånd; ledarskap; Kotter´s 8-stegsmodell.;

  Sammanfattning : Sammanfattning  Titel: Tillbaka till vardagen efter pandemin - motstånd mot gamla arbetssätt?  Nivå: Examensarbete på grundnivå i ämnet företagsekonomi Författare: Nele Andersson och Anna Bjelovuk Handledare: Svante Brunåker Datum: 2024-januari Syfte: Syftet med denna kandidatuppsats inom ledarskap och organisation är att undersöka förekomsten av motstånd som chefer upplever vid återgång till kontorsbaserade arbetsplatser.  Metod: Denna studie utgår från en kvalitativ forskningsmetod. LÄS MER

 4. 4. En stiftelses dilemma

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Axel Bengtsson; Filip Höök; [2024]
  Nyckelord :Korsdrag; intressenter; förväntningar; strategi; stiftelse; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: En Stiftelses Dilemma: En kvalitativ studie om en stiftelses balansgång mellan förväntningar och verksamhet under Covid-19 pandemin Seminariedatum: 11 januari 2024 Kurs: FEKH49 - Examensarbete i organisation på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Axel Bengtsson och Filip Höök Handledare: Stefan Sveningsson Fem nyckelord: Korsdrag, intressenter, förväntningar, strategi, stiftelse Forskningsfråga: Hur vidhåller man som organisation strategisk konsistens när omgivningen ställer nya krav på verksamheten? Syfte: Studien ämnar att bidra till förståelse för hur strategiska beslut påverkas av förväntningar från intressenter genom att undersöka ett bostadsbolags hantering av förväntningar som uppkom under Covid-19 pandemin i relation till företagets verksamhet. Metod: Genom en kvalitativ intervjustudie har empiri från fyra anställda på det undersökta bostadsbolaget samlats in. LÄS MER

 5. 5. ”Det är väldigt roligt att jobba med någon som brinner, annars är det risk att slockna själv”: : En studie om kollegialt lärande i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Linda Andersson; [2024]
  Nyckelord :Children’s learning and development; collegial learning; leadership role; nannies; preschool teachers; professional development; systems theory; Barns lärande och utveckling; barnskötare; förskollärare; kollegialt lärande; ledanderoll; professionellutveckling; systemteori;

  Sammanfattning : Kollegialt lärande är en metod där arbetslaget definierar problem och utmaningar i den egna praktiken i ett professionsutvecklande syfte. Föreliggande studie fokuserar på kollegialt lärande i arbetslaget i förskolan där samarbetet mellan förskollärare och barnskötare är av stor betydelse. LÄS MER