Sökning: "Charlie Kristensson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Charlie Kristensson.

  1. 1. Samhällskunskapens påverkan på det demokratiska samhället

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

    Författare :Charlie Kristensson; Rebecka Fläderblom; [2020]
    Nyckelord :demokrati; demokratiskt uppdrag; klassrumsklimat; samhällskunskap; undervisningsmetodik;

    Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur undervisning i demokrati inom ämnet samhällskunskap har för effekt på det demokratiska samhället, vilket görs genom frågeställningen: “Hur påverkar demokratiundervisning inom skolämnet samhällskunskap det demokratiska samhället?”. Metoden är en systematisk informationssökning, där sökningar gjorts i databaserna Swepub, ERIC och ERC, med avgränsningar i publiceringsår från 2010 och framåt, samt ålder på de studerade eleverna till motsvarande högstadiet eller gymnasiet. LÄS MER