Sökning: "Charlie Mårtensson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Charlie Mårtensson.

  1. 1. Model-based design of industrial automation solutions using FMI

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för reglerteknik

    Författare :Charlie Erwall; Oscar Mårtensson; [2016]
    Nyckelord :Technology and Engineering;

    Sammanfattning : This thesis defined and investigated a general workflow based on model-based design using the Functional Mock-up Interface (FMI), involving Hardware-in-the- Loop (HiL) simulation. The thesis was a direct continuation of Sara Gunnarsson’s master’s thesis "Evaluation of FMI-based Workflow for Simulation and Testing of Industrial Automation Applications", where a Software-in-the-Loop (SiL) simulation of the B&R Reaction Wheel Pendulum was conducted in Automation Studio using a model imported with FMI. LÄS MER