Sökning: "Charlie Moy"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Charlie Moy.

  1. 1. Scrum - en analys av praktik och problematik

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

    Författare :Philip Jungstedt; Charlie Moy; [2015]
    Nyckelord :Scrum; agila metoder;

    Sammanfattning : Agila metoder blir allt vanligare bland IT företag i hela världen. I dagsläget är de vanligare ände traditionella metoderna inom utveckling. Bland dessa metoder återfinns Scrum som denvanligaste metoden. LÄS MER