Sökning: "Charlie Sjöstrand"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Charlie Sjöstrand.

  1. 1. Reglerad hållbarhetsredovisning - en narrativ analys. En fallstudie inom fastighets-branschen

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Charlie Sjöstrand; Josefine Maringer; [2019-03-12]
    Nyckelord :Hållbarhetsredovisning; jämförbarhet; tolkning; väsentlighet;

    Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussion: Många företag har sedan en tid frivilligt valt att redovisasin sociala och miljömässiga inverkan på samhället för att legitimera sig gentemot sinaintressenter. Från och med 2016 måste svenska företag av en viss storlek enligt lag upprättaen hållbarhetsrapport i samband årsredovisningen, till följd av EU-direktiv 2014/95. LÄS MER