Sökning: "Charlotta Öhrling"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Charlotta Öhrling.

  1. 1. ”Nu kan till och med en idiot se att jag är dålig”. En kvalitativ studie av att kommunicera om egen svår sjukdom.

    Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

    Författare :Charlotta Öhrling; [2021-07-01]
    Nyckelord :Palliativ vård; Kommunikationsnormer; Kroppens fenomenologi; Privat information; Kommunikationskanaler;

    Sammanfattning : Kommunikation är starkt betonad inom palliativ vård och genomsyrar styrdokument och kliniskt arbete. Frustration kan ibland uppstå i det professionella vårdteamet över patienters och närståendes kommunikation om sjukdom. Syftet med studien var att öka förståelsen för den sjukes erfarenheter av att kommunicera om egen svår sjukdom. LÄS MER