Sökning: "Charlotta Abrahamsson"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Charlotta Abrahamsson.

 1. 1. En skola för alla? : En studie om möjligheter och hinder med en inkluderande undervisning för skolans samtliga elever - med fokus på elever mottagna i grundsärskolan

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Lisa Sörenson; Charlotta Abrahamsson; [2016]
  Nyckelord :En skola för alla; likvärdighet; inkludering;

  Sammanfattning : Vi har i vår studie valt att undersöka hur pedagoger och rektorer resonerar kring begreppet inkludering och om samtliga elever är inkluderade i En skola för alla. Frågorna kretsar kring våra tre nyckelbegrepp som är, En skola för alla, inkludering samt likvärdighet. Dessa tre begrepp sätter sin prägel genom hela arbetet. LÄS MER

 2. 2. Pedagogers syn på IT : En jämförelse mellan två skolor

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI; Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

  Författare :Josefin Jacobsson; Charlotta Abrahamsson; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Where have all the young men gone? En problematisering av den låga andelen unga män bland ungdomsmottagningens besökare

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Klara Abrahamsson; Charlotta Sundin; [2008-10-02]
  Nyckelord :ungdomsmottagning; unga män; sexuell hälsa; klamydia; adolescent health services; adolescent men; sexual health; Chlamydia.;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att problematisera det faktum att gruppen unga män utgör en minoritet av besökarna till Sveriges ungdomsmottagningar (UM). Problemområdet studerades ur epidemiologisk såväl som genusvetenskaplig synvinkel. Studien behandlade konsekvenser som unga mäns frånvaro på UM kan ha för klamydiaepidemin. LÄS MER

 4. 4. Integrering av pelletsfabrik med Rya kraftvärmeverk i Göteborg : en teknisk och ekonomisk utredning

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Energy and Technology

  Författare :Charlotta Abrahamsson; [2008]
  Nyckelord :energi; energikombinat; pellets; pelletstillverkning; kraftvärme; fjärrvärme; integrering;

  Sammanfattning : Göteborg Energi has a surplus of district heating during spring, summer and fall. The heat surplus is due to a constant production of waste heat from oil refineries and heat from waste incineration over the year. LÄS MER

 5. 5. Finansiell riskredovisning

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för ekonomi och samhällsvetenskap; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för ekonomi och samhällsvetenskap

  Författare :Charlotta Abrahamsson; Tuve Mattsson; [2001]
  Nyckelord :Finansiell risker; Aktiebolag; Riskredovisning;

  Sammanfattning : Forskningsproblem: De två forskningsfrågor vi utgått från i denna studie är: ? Hur ser företagens riskredovisning ut på deras hemsidor idag? ? Hur ser företagens avvägningar ut vid redovisning av risker och riskpolicyer? Vi tittar även närmare på om det kan vara lämpligt att dela in företagen i olika grupper till exempel efter bransch och lönsamhet. Syfte: Vårt syfte är att kartlägga företagens riskredovisning till aktiemarknaden på deras hemsidor och att undersöka de avvägningar som företagen har gjort vid beslutet att redovisa/inte redovisa dessa risker och policyer. LÄS MER