Sökning: "Charlotta Källman"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Charlotta Källman.

  1. 1. Missbruksvård på lika villkor? : En kvalitativ studie om socialtjänstens könsperspektiv i missbruksärenden

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete

    Författare :Madelene Nordqvist; Charlotta Källman; [2010]
    Nyckelord :Missbruksbehandling; socialtjänst; jämställdhet; genus; bemötande;

    Sammanfattning : Although Sweden is considered to be one of the world’s most equal countries, studies show that social work to a large extent is characterised of stereotype conceptions about men and women. This implies that clients with addiction problems are treated by there gender belongings and not from there individual needs. LÄS MER