Sökning: "Charlotta Malmén"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Charlotta Malmén.

  1. 1. En möjlig väg mot ett fossilfritt Sverige : En studie om biobränslens potential att ersätta fossila bränslen genom bruk av outnyttjad åkermark

    Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

    Författare :Maria Hein; Charlotta Malmén; [2018]
    Nyckelord :biofuels; fossil-free; energy system; Sweden; energy wood; Salix; biobränsle; fossilfritt; energisystem; Sverige; energiskog; Salix;

    Sammanfattning : Den svenska regeringen har som mål att Sverige år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser, och därefter sträva efter negativa utsläpp för att motverka den rådande klimatförändringen. Detta då människans användande av fossila bränslen anses vara den största orsaken till de globala klimatförändringarna. LÄS MER