Sökning: "Charlotta Manderius"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Charlotta Manderius.

  1. 1. Upplevelsen av ofrivillig barnlöshet. En litteraturstudie.

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

    Författare :Kristofer Clintståhl; Charlotta Manderius; [2018]
    Nyckelord :Ofrivillig barnlöshet; infertilitet; upplevelser; transition; Medicine and Health Sciences;

    Sammanfattning : Bakgrund: Personer som har genomgått en infertilitetsbehandling upplever att livet förändras både fysiskt och känslomässigt. Relationer påverkas och risken för social isolering ökar. Att vara ofrivilligt barnlös kan beskrivas som en transition. LÄS MER