Sökning: "Charlotta Nermark"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Charlotta Nermark.

 1. 1. Fel ingång - rätt utgång? - En granskning av rättsmedicinsk sakkunnigbevisning vid dödligt våld

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Charlotta Nermark; [2018]
  Nyckelord :allmän rättslära; bevisvärdering; sakkunnigbevisning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den sakkunniges roll är att hjälpa domstolen vid bevisvärderingen genom att tillhandahålla sin sakkunnigkunskap. Det har i flera olika sammanhang framförts kritik mot att domstolar inte kritiskt granskar sakkunnigutlåtanden. LÄS MER

 2. 2. Beaktas barnets vilja? - En granskning av domskälen i senare tingsrättspraxis

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Charlotta Nermark; [2015]
  Nyckelord :barn; familjerätt; vårdnad; boende; vilja; beakta; boendefrågor; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Rätten för alla barn att bli hörda och att tas på allvar utgör en av de grundläggande principerna i FN:s barnkonvention. Konventionen lyfter fram barnets rätt att uttrycka sina åsikter och föreskriver särskilt att barnet ska beredas möjlighet att höras i alla domstolsförfaranden som angår barnet. LÄS MER

 3. 3. "Det känns lite knepigt att kalla en skulptur för text" En studie av svensklärares syn på det vidgade textbegreppet i gymnasieskolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT); Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

  Författare :Malin Nermark; Charlotta Skoogh; [2007]
  Nyckelord :ett vidgat textbegrepp; svensklärardiskurs; diskurspsykologi; kunskapsinhämtning;

  Sammanfattning : This study aims to draw attention to the discourse of Swedish language teachers and their literary repertoires from a didactic perspective. This leeds to the following inquiries: “how to define and delineate a broader concept of text;” “how realized is this concept in Swedish upper secondary schools;” and “how does the use of the broader concept of text effect the ability to learn. LÄS MER