Sökning: "Charlotta Nordström"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Charlotta Nordström.

 1. 1. Patienters upplevelse av uppföljning via öppenvård efter utskrivning från sluten psykiatrisk vård

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Charlotta Nordström; Ellinor Jonsson; [2018]
  Nyckelord :Psykisk ohälsa; uppföljning; distriktssköterska; intervju; kvalitativ innehållsanalys; omvårdnad 2;

  Sammanfattning : Distriktssjuksköterskor som arbetar i öppenvården möter i sin profession patienter med psykisk ohälsa eller sjukdom. Som distriktssjuksköterska har man en viktig roll när det gäller uppföljning och fortsatt vård av patienter med psykisk ohälsa. Den psykiska ohälsan ökar både i Sverige och i världen. LÄS MER

 2. 2. Det ligger nåt i vad vi säger : Om kommunikation och lärande i två små (kultur)organisationer.

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Christopher Mair; Charlotta Nordström; [2006]
  Nyckelord :small; organisations; communication; learning; arts; culture; management; KKE; organisationsteori; lärande; konst; kultur; ekonomi; KKE; kommunikation;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar ämnet lärande i organisationer med avseende på små organisationer.Vårt syfte är: att bidra med en ökad förståelse för hur lärandet påverkas av den interna kommunikationen i små organisationer. LÄS MER