Sökning: "Charlotta Nyquist"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Charlotta Nyquist.

  1. 1. Marknadsföring av primärvård - en realitet till följd av vårdvalsinförandet?

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Caroline Nyquist; Emilie De Craene Johansson; Charlotta Samsson; [2008]
    Nyckelord :Marknadsföring; konkurrens; primärvård; vårdvalsimplementering; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

    Sammanfattning : Vi vill med vår uppsats studera hur införandet av vårdval påverkar marknadsföringen inom primärvården för både landstingen och de enskilda vårdenheterna. Våra resultat pekar på att landstingen kan ses som informationsspridare, medan de enskilda vårdenheterna nu måste börja marknadsföra sig för att bli ett attraktivt alternativ på marknaden. LÄS MER