Sökning: "Charlotta Svending"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Charlotta Svending.

  1. 1. Erkännande av barnäktenskap - Hur svensk lagstiftning förhåller sig till transnationella förpliktelser

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

    Författare :Charlotta Svending; [2020]
    Nyckelord :civilrätt; internationell privaträtt; EU-rätt; familjerätt; migrationsrätt; internationella förpliktelser; barnäktenskap; erkännande; kritisk rättspositivism; Law and Political Science;

    Sammanfattning : Barnäktenskap är en angelägenhet som med internationella såväl som nationella medel motarbetas. Bland annat har Förenta nationerna (FN) uttalat att arbetet mot en nolltolerans mot barnäktenskap ska ses som en del av de globala målen som ska uppnås innan 2030. LÄS MER