Sökning: "Charlotta Widell"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Charlotta Widell.

  1. 1. Föräldrars val av fristående skola : ur ett intersektionellt perspektiv

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/LärarutbildningMittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskapMittuniversitetet; Mittuniversitetet/LärarutbildningMittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskapMittuniversitetet

    Författare :Cathrin Thelberg Engström; Charlotta Widell; [2009]
    Nyckelord :Fristående skola; föräldrar; grundskola; intersektionalitet; val;

    Sammanfattning : Studien grundar sin handling på syftet, att ur ett intersektionellt perspektiv undersöka på vilka bevekelsegrunder föräldrar väljer att placera sina barn i fristående skolor. Studien har inspirerats av en fallstudie eftersom både enkäter och intervjuer har använts. LÄS MER