Sökning: "Charlotta Widman"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Charlotta Widman.

  1. 1. Pedagogiska kartläggningar i förskolan.

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

    Författare :Charlotta Widman Pettersson; [2013-10-17]
    Nyckelord :kartläggning; förskola; diskursanalys;

    Sammanfattning : Syfte: Att möta alla barns olika behov och förutsättningar är en utmaning för förskolan. Tidi-gare forskning visar att pedagogernas kunskap och syn på barn är betydelsefull för dokumentationernas innehåll och således även för de pedagogiska kartläggningarna. LÄS MER