Sökning: "Charlotte Agergård Kareliusson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Charlotte Agergård Kareliusson.

  1. 1. Ungdomar med ADHD – välmående, relationer och missbruk

    Magister-uppsats, Karlstads universitet

    Författare :Charlotte Agergård Kareliusson; [2017]
    Nyckelord :Attention-Deficit Hyperactivity Disorder; Elevhälsovård; Relationer; Mående; Missbruk;

    Sammanfattning : Diagnosen Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) är en av de vanligaste diagnoserna inom sitt område. ADHD är en riskfaktor för flera folkhälsoproblem såsom missbruk, kriminalitet och psykisk ohälsa, varför diagnosen bör mötas av tidiga, hälsofrämjande och preventiva insatser samt stöttning till både individen och individens närstående. LÄS MER