Sökning: "Charlotte Ankarborg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Charlotte Ankarborg.

  1. 1. Sjuksköterskestudenters uppfattningar om handledning under verksamhetsförlagd utbildning

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

    Författare :Charlotte Ankarborg; [2010]
    Nyckelord :tutoring; student; nursing; clinical education; handledning; student; omvårdnad; klinisk utbildning;

    Sammanfattning : Syftet med denna studie var att beskriva sjuksköterskestudenters uppfattningar om vilka faktorer som ingår i god handledning under verksamhetsförlagd utbildning (VFU).Data samlades in via nio intervjuer och tre skriftliga svar, med hjälp av en intervjuguide, från sjuksköterskestudenter i termin 6 på sjuksköterskeprogrammet i Uppsala. LÄS MER