Sökning: "Charlotte Axelsson"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden Charlotte Axelsson.

 1. 1. Serier och grafiska romaner – ett format för gymnasieskolan?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Madeleine Berndtsson; Charlotte Axelsson; [2022]
  Nyckelord :engagemang; grafisk roman; gymnasium; literacy; motivation; serie; undervisning;

  Sammanfattning : Utifrån vår bild att serier och grafiska romaner inte ses som ett undervisningsmaterial på gymnasienivå i svenskämnet är syftet med kunskapsöversikten att skapa förståelse för vad forskningen säger om seriers och grafiska romaners roll i svenskämnet på gymnasienivå. ”Vad kan serier och grafiska romaner bidra med i svenskämnet på gymnasiet?” är frågeställningen som kunskapsöversikten ämnar besvara. LÄS MER

 2. 2. Samforskning: en kvalitativ studie om samforskning som kvalitets- och utvärderingsmetod

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Ann-Charlotte Alm Reich; Anette Axelsson; [2021]
  Nyckelord :samforskning; relation; tematisk analys; evidens; tyst kunskap co-research; relationship; thematic analysis; evidence; silent knowledge; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka utvärderingsmetoden samforskning. Utifrån tre huvudfrågor har författarna genom intervjuer, både enskilda och i fokusgrupp, försökt nå en fördjupad förståelse för vilka fördelar och svårigheter som finns med samforskning, samt hur denna står sig i förhållande till samhällets krav på utvärdering och evidens. LÄS MER

 3. 3. Att tillämpa personcentrerad vård hos personer med demenssjukdom i ordinärt boende : En kvalitativ intervjustudie om sjuksköterskors erfarenheter

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Charlotte Andersson; Frida Axelsson; [2019]
  Nyckelord :Nurse; people with dementia; ordinary accommodation; person-centered care; home healthcare; obstacles; facilities; Sjuksköterska; personer med demenssjukdom; ordinärt boende; personcentrerad vård; hemsjukvård; hinder; möjligheter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Utvecklingen är att fler och fler drabbas av demenssjukdom vilket innebär att antalet personer som får vård i ordinärt boende kommer att öka. Vården som ges ska vara personcentrerad och underlätta vardagen samt bidra till en ökad livskvalitet för personen. LÄS MER

 4. 4. En drottnings identitet : En porträttanalys av drottning Desideria av Sverige och Norge

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Charlotte Axelsson; [2019]
  Nyckelord :Drottning Desideria; Karl XIV Johan; Identitet; Porträtt; Konstverk; Bernadotte; Målning; Desideria Bernadotte; Historia;

  Sammanfattning : Uppsatsen är en porträttanalys av drottning Desideria av Sverige och Norge där syftet med undersökningen är att påvisa hur Desideria framställde sin identitet i olika porträtt. Syftet är även att undersöka om hennes make Karl XIV Johan var influens till porträtten eller beställare av porträtten. LÄS MER

 5. 5. Bemanningsföretag vs. Revisionsbyråer –En studie om hur humankapital presenteras i fyra bemanningsföretag samt fyra revisionsbyråer

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anna Amborn; Charlotte Axelsson; [2013-06-18]
  Nyckelord :Humankapital; intellektuellt kapital; immateriella resurser; kunskapsföretag; tjänsteföretag; revisionsbyråer; bemanningsföretag.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussion: Humankapital är en tillgång som finns i kunskapsintensiva branscher. Denna studie undersöker redovisningen av humankapital i bemanningsföretag samt revisionsbyråer. Båda dessa branscher är beroende av sin personal och borde följaktligen vilja redovisa denna resurs på ett eller annat sätt. LÄS MER