Sökning: "Charlotte Bark"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Charlotte Bark.

  1. 1. Ingen talar om det, men jag gör : Barnmorskors upplevelser av att stödja kvinnors sexuella hälsa i relation till en hysterektomi

    Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

    Författare :Charlotte Bark; Carl Dahlén; [2020]
    Nyckelord :sexuell hälsa; barnmorskors stöd; omvårdnad; gynekologi; kirurgi; upplevelser; hysterectomi;

    Sammanfattning : Bakgrund: Världshälsoorganisationen beskriver sexualiteten som en central aspekt genom hela livet, det är en del av att vara människa. En hysterektomi innebär att kvinnans livmoder tas bort, vilket kan påverka kvinnans sexuella hälsa. Forskning visar att kvinnor har ett stort behov av stöd vid en hysterektomi. LÄS MER