Sökning: "Charlotte Berggren"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Charlotte Berggren.

 1. 1. Grundskollärares specialpedagogiska fortbildningsbehov. : - Möjligheter och hinder.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Fanny Berggren; Ann-Charlotte Javestad; [2021]
  Nyckelord :Fortbildningsbehov; specialpedagogik; elever i behov av särskilt stöd.;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet inom speciallärarutbildningen vid Stockholms universitet har som syfte attundersöka hur grundskollärare beskriver sitt behov av fortbildning inom det specialpedagogiska fältetför att möta elever i Behov Av Särskilt Stöd (BASS) och vilka möjligheter och hinder som anges föratt kunna uppfylla detta. Studien är kvalitativ och har en induktiv ansats (Kvale & Brinkmann, 2014). LÄS MER

 2. 2. Organisatorisk hälsa inom sjukvården

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Charlotte Berggren; Ella Persson; [2020]
  Nyckelord :Kontroll; Effektivisering; Tillit; Handlingsutrymme; Flexibilitet; Värdeskapande; Värdesamskapande; Organisatorisk hälsa; Arbetsmiljö; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att bidra med ökad kunskap kring hur värde skapas internt i människobehandlande verksamheter, samt dess påverkan på arbetsmiljön och vidare det externa värdeskapandet. Fokus har följaktligen varit på att skildra medarbetarnas perspektiv och redogöra för hur de upplever att kontroll och handlingsutrymme påverkar deras förutsättningar i skapandet av värde på arbetsplatsen. LÄS MER

 3. 3. Dimensionerande lokal brand – En kartläggning och analys av dimensioneringsmetodens

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik; Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet; Lunds universitet/Riskhantering (CI); Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Charlotte Berggren; Erika Parfors; [2014]
  Nyckelord :steel constructions; regression analysis; fire design of building structures; critical resistance; cargo load factor; heat release rate; dimensionerande lokal brand; dimensioneringsmetod; Br2-Hallbyggnad; EKS 9; Eurokod; brandens parametrar; ståltemperatur; stålkonstruktioner; regressionsanalys; brandteknisk dimensionering av bärverk; kritisk bärförmåga; lastutnyttjandegrad; effektutveckling; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : It is an on-going debate in the business of fire protection engineering in Sweden whether steel construction in hall buildings (building class Br2) can be performed without technical fire classification or not. The building code, EKS 9, gives some restrictions and methods to determine this and one of these methods is the local fire (Swedish standards institute (1), 2007) which is evaluated and analyzed in this master thesis. LÄS MER

 4. 4. Projekt och ledarskap : En studie av ledarskap inom ett byggprojekt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Ivan Landos; Charlotte Berggren; [2012]
  Nyckelord :Projekt; projektledarskap; byggprojekt; partnering och kommunikation.;

  Sammanfattning : Titel: Projekt och ledarskap – En studie av ledarskapet inom ett byggprojekt Nivå: C- uppsats i ämnet företagsekonomi Författare: Charlotte Berggren & Ivan Landos Handledare: Per-Arne Wikström Datum: 2011 Maj Syfte: Byggbranschen jobbar i dagsläget mycket mot att öka sin marknadsanpassning. Detta pågrund av ökad konkurrens men även andra krav från hyresgäster och intressenter. LÄS MER

 5. 5. Brandteknisk riskvärdering av Jakobsbergs sjukhus

  L3-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik; Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Charlotte Berggren; Nina Gustafsson; Erika Parfors; Jens Åhman; [2012]
  Nyckelord :Brand; brandscenario; brandskydd; brandteknisk riskvärdering; CFAST; DETACT QS; effektutveckling; ERM; Jakobsbergs sjukhus; kritiska förhållanden; känslighetsanalys; Locum; personsäkerhet; riskbedömning; simulering; utrymning; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This report is an evaluation of the fire safety at Jakobsberg's hospital outside Stockholm. The report is a part of the course in Fire Safety Evaluation that is given at the Faculty of Engineering at Lund University. LÄS MER