Sökning: "Charlotte Bergman"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Charlotte Bergman.

 1. 1. A Conceptual Framework for Long-Term Strategic Foresight

  Master-uppsats, Lunds universitet/Innovationsteknik

  Författare :Charlotte Dahlgren; Katarina Bergman; [2020]
  Nyckelord :Strategic foresight; Corporate foresight; Long-term foresight; Scenario-planning; Foresight framework; Foresight methodology; Business and Economics; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : As global connectivity becomes the driver of value and vulnerability, new concerns are coming into the foreground that needs to be addressed – for example, the resource security-climate nexus, or the means of governing emerging technologies. The broader context and outset for this thesis is the defense and civil security landscape. LÄS MER

 2. 2. Att ha ett pedagogiskt tänk : Rektorers syn på möjligheter att utveckla kunskap för elever i träningsskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Therese Bergman; Charlotte Rothzén; [2016]
  Nyckelord :Intellektuell funktionsnedsättning; kunskapsutveckling; träningsskola; yrkesbakgrund;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att få en fördjupad insikt om rektorers syn på vad som påverkar kunskapsutvecklingen för de elever som studerar enligt träningsskolans kursplan.   Följande frågeställningar ligger till grund för studien: Vilka möjligheter finns för elever att utveckla kunskaper utifrån sina varierande förutsättningar? Vilken betydelse har personalens yrkesbakgrund för elevernas kunskapsutveckling?   Som metod för denna studie har sex rektorer intervjuats, samtliga med organisatoriskt och pedagogiskt ansvarig för elever som studerar enligt träningsskolans kursplan. LÄS MER

 3. 3. "Tekniken fångar mig" : Hur högstadie- och gymnasieflickor tänker om biologi, kemi, fysik och teknik

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Ann-Charlotte Bergman; [2006]
  Nyckelord :flicka; naturvetenskap; teknik; intresse; studier; undervisning; undervisningsform; arbetssätt; förebild; könsgräns; gränsöverskrida; genus; kön; socialisering; handlingsutrymme; omkonstruera; skapa genus.;

  Sammanfattning : Den här studien tar sin utgångspunkt i genusteorier och de naturvetenskapliga och tekniska ämnesområdena i skolsammanhang. Syftet är att undersöka vad flickor tänker om ämnena biologi, kemi, fysik och teknik och hur det påverkar valet av fortsatta studier. LÄS MER