Sökning: "Charlotte Brems"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Charlotte Brems.

  1. 1. Kommunikation mellan sjuksköterska och patient. En viktig del i vårdmötet

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Malin Bengtsson; Charlotte Brems; [2014-06-04]
    Nyckelord :kommunikation; relation; personcentrerad vård; kommunikationshinder;

    Sammanfattning : Kommunikation är en central del i vårdmötet mellan sjuksköterska och patient. Det finns flera anledningar till att kommunikationen måste fungera, för att patienten ska få möjlighet att vara delaktig i vården och för att få information om behandling. LÄS MER