Sökning: "Charlotte Broberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Charlotte Broberg.

  1. 1. Distriktssköterskors och skolsköterskors upplevelser av mötet och behov av stöd i samtal med suicidnära personer och elever : En kvalitativ studie

    Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

    Författare :Cornelia Fischer; Charlotte Broberg; [2019]
    Nyckelord :Suicid; suicidprevention; sjuksköterska; patient; elev.;

    Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund Den psykiska ohälsan i samhället ökar. Med ökad psykisk ohälsa riskerar även antalet suicid att öka. Det suicidförebyggande arbetet är viktigt. Syfte Syftet var att undersöka distriktssköterskans och skolsköterskans upplevelser vid möten med suicidnära personer och elever. LÄS MER