Sökning: "Charlotte Dacke"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Charlotte Dacke.

  1. 1. Relationer, samsyn och trygghet : En studie i att främja skolnärvaro och förebygga skolfrånvaro

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

    Författare :Charlotte Dacke; Sara Lindberg; [2021]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Bakgrunden till denna studie är dilemmat att trots att skolan är så viktig då den ger värdefull kunskap och också en social tillhörighet, ökar andelen elever som hamnar i problematisk skolfrånvaro och följderna av detta kan få stora negativa konsekvenser för den enskilde individen. Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om vad några specialpedagoger och en kommuns samordnare för arbetet kring problematisk skolfrånvaro beskriver som centralt i arbetet med att främja närvaro och att identifiera och undanröja hinder i skolmiljön för att förebygga frånvaro. LÄS MER