Sökning: "Charlotte Ekstrand"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Charlotte Ekstrand.

  1. 1. Fosforsorptionskapaciteten i djupa jordlager : En kemisk analys av fosforadsorption i svenska grus- och sandjordar

    Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

    Författare :Charlotte Ekstrand; Camilla Hamberg; [2019]
    Nyckelord :phosphorus; phosphate; oxalate; pyrophosphate; eutrophication; adsorption; ICP; AutoAnalyzer; fosfor; fosfat; oxalat; pyrofosfat; eutrofiering; adsorption; ICP; AutoAnalyzer;

    Sammanfattning : Det största hotet mot våra vattenmiljöer idag är eutrofieringen - överskottet av näringsämnen orsakat av avlopp och jordbruk. För att motverka detta krävs mer kunskap kring uppträdandet av fosfor i jord och, mer specifikt, fosforsorptionskapaciteten i sand- och grusjordar. LÄS MER