Sökning: "Charlotte Eliasson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Charlotte Eliasson.

 1. 1. KOLLEGA, PEDAGOG ELLER EXPERT - vad förväntas av en superanvändare?

  Master-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Charlotte Eliasson; [2019-11-06]
  Nyckelord :Superanvändare; PCK; novis; expert; implementering; slutanvändare; IT-stöd; utbildning;

  Sammanfattning : The study has followed the initiation of the implementation process of a new ITsupport at three municipal high schools with a focus on the role of super-users inand for the implementation. Through a method triangulation consisting of interviews,surveys and observations, the organisation's and end-users' expectations ofthe super-users, who the super-users are and which preconditions they have beenprovided with, have been examined with the aim of answering the main question:How do the competencies and characteristics of the super-users respond to the expectationsof the organisation and the end-users and the given framework?This has been accomplished on the basis of a theoretical framework consisting ofDreyfus' theories of familiarity levels and a questioning of them, theories aboutPCK, collegiate learning and, above all, a definition and presentation of the superuserconcept. LÄS MER

 2. 2. Revisorns roll vid granskningsprocessen av goodwill

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionenRedovisning; Stockholms universitet/Stockholms universitet/Stockholms universitet/Stockholms universitetFöretagsekonomiska institutionenRedovisning

  Författare :Charlotte Eliasson; Marie Johansson; [2011]
  Nyckelord :Revision; revisorn; IFRS IAS; granskningsprocessen; goodwill; nedskrivning;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Goodwill uppkommer som följd av rörelseförvärv, när köparen betalar ett överpris för förvärvet. Idag utgör goodwillposten en av de dominerande tillgångsposterna i bolags balansräkningar. Införandet av IFRS/IAS år 2005 har bidragit till en ökad efterfrågan på kvalificerade revisorer. LÄS MER

 3. 3. Visioner och verklighet en studie om motivationens betydelse för läsinlärningen

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Ann-Charlotte Eliasson; Maria Lyrstrand; [2007]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Vårt syfte var att ta reda på vad som kan motivera elever till att lära sig läsa. ViSyfte:har undersökt hur några lärare arbetar för att motivera eleverna i läsinlärningen.Vi tog reda på hur forskning och litteratur behandlade ämnet motivation samtolika läsinlärningsmetoder. LÄS MER