Sökning: "Charlotte Eriksson"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade orden Charlotte Eriksson.

 1. 1. Får alla barn lika möjligheter att utvecklas?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Charlotte Eriksson; [2023-10-19]
  Nyckelord :normer; kön; ålder; utmanande lek; miljöer; kulturer; lärande; social utveckling; barndomssociologi;

  Sammanfattning : Med olika uppfattningar bland vuxna kring lek som kan uppfattas som utmanande samt forskning som talar olika om ålder och kön i förhållande till utmanande lek skapar detta ett problem eftersom barns intressen och behov är viktiga inom fritidshemmets verksamhet (Skolverket, 2022). Lärare och personal från de olika verksamheterna möts och ska samverka och ge eleverna samma möjligheter till lek och lärande utan att eleverna utsätts för diskriminering (Svaleryd & Hjertson, 2018; SFS: 2018:1197; Skolverket, 2022). LÄS MER

 2. 2. Främja närvaro : specialpedagogens betydelse och roll inom skolsystemet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Charlotte Fogelklou; Olauson Kim; [2023]
  Nyckelord :främja skolnärvaro; KASAM; salutogent perspektiv; specialpedagog; systemteori;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Fogelklou, Charlotte och Olausson, Kim (2023). Främja närvaro – Specialpedagogens betydelse och roll inom skolsystemet. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö Universitet, 90hp. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors erfarenheter av arbetsrelaterad stress på akutmottagningar : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola

  Författare :Simona Avelli; Charlotte Eriksson; [2023]
  Nyckelord :Emergency department; Occupational stress; Nurse s experience; Akutmottagning; Arbetsrelaterad stress; Sjuksköterskans erfarenhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Stress är ett ökande samhällsproblem som har både positiva och negativa fysiska såväl som psykiska effekter på kroppen. Hög arbetsbelastning anses bidra till den ökade stressen. På akutmottagningarna är det vanligtvis höga patientflöden, korta möten och hög arbetsbelastning. LÄS MER

 4. 4. Metoder som kan förbättra interaktionen mellan röntgensjuksköterskor och patienter med demenssjukdom : En allmän litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Charlotte Eriksson; Fatemeh Mohammadi; [2022]
  Nyckelord :Interaktion; metoder; omvårdnad; patienter med demenssjukdom; röntgen;

  Sammanfattning : I Sverige har ungefär 130000 - 150000 personer någon typ av demenssjukdom. Personer med demenssjukdom ökar och det insjuknar ca 25 000 varje år och det innebär en stor utmaning för sjukvården. Demenssjukdom är en kognitiv störning i hjärnan och det finns flera olika tillstånd där sjukdomarna har liknande symtom. LÄS MER

 5. 5. Att motverka översvämningsrisk : En fallstudie om Halmstad kommuns klimatanpassningsarbete

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Tema teknik och social förändring

  Författare :Charlotte Andersson; Emma Frid Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Climate adaptation; flooding; urban resilience; evidence; local level; Klimatanpassning; översvämning; urban resiliens; evidens; kommunal nivå;

  Sammanfattning : Översvämningar är ett stort globalt problem som förväntas bli allt mer frekventa. Syftet med denna studie är att utreda hur klimatanpassningsarbetet kring översvämningsrisker hanteras på lokal nivå, i detta fall i Halmstad kommun. LÄS MER