Sökning: "Charlotte Hedqvist Thorsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Charlotte Hedqvist Thorsson.

  1. 1. DIGITALA LÄRRESURSER I MATEMATIK Vilka kompetenser använder läraren när digitala lärresurser integreras i matematikundervisningen?

    Magister-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

    Författare :Charlotte Hedqvist Thorsson; [2020-09-01]
    Nyckelord :digital teknologi; digitala lärresurser; digitalisering; matematik; lärarens kompetens; TPACK;

    Sammanfattning : The purpose of this qualitative study is to identify what knowledge, subjectrelated,pedagogical and technological teachers use when technology are integrated intomathematics teaching in order to support teaching and learning. Semistructuredinterviews have been used as a method for collecting data. LÄS MER