Avancerad sökning

Hittade 1 uppsats som matchar ovanstående sökkriterier.

  1. 1. Kan vandrarmusslan (Dreissena polymorpha) gynnas för att motverka övergödningssymptom i Vallentunasjön?

    Kandidat-uppsats, SLU/Dept. Of Aquatic Resources

    Författare :Charlotte Hessulf; [2016]
    Nyckelord :vandrarmussla; Dreissena polymorpha; övergödning; sjö;

    Sammanfattning : Denna studie undersöker möjligheter och risker med att använda vandrarmusslan (Dreissena polymorpha) som ett verktyg för att minska effekterna av övergödning i Vallentunasjön. Studien söker svar på tre huvudsakliga frågor: 1) Har vandrarmusslan potential att minska effekterna av övergödning i sjöar generellt? 2) Skulle det vara möjligt för vandrarmusslor att minska effekterna av övergödning i Vallentunasjön, och hur skulle det kunna gynnas? 3) Vilka risker finns det med att gynna vandrarmusslan i Vallentunasjön? Vandrarmusslan påträffades i Sverige första gången på 1920-talet. LÄS MER