Sökning: "Charlotte Karlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 54 uppsatser innehållade orden Charlotte Karlsson.

 1. 1. Psykopatiska personlighetsdrag och synen på brottsoffer : En vinjettstudie

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Ann-Charlotte Karlsson; Mattias Lindberg; Jacob Stenberg; [2020]
  Nyckelord :Synen; psykopatiska personlighetsdrag; moral; brottsoffer;

  Sammanfattning : Följande studie syftade till att undersöka om studenters syn på brottsoffer skiljer sig åt beroende på grad av psykopatiska personlighetsdrag, och kön. En kvantitativ ansats användes med en datainsamlingsmetod i form av enkäter. LÄS MER

 2. 2. Utvärdering av potential hos organiska restmaterial för avsättning i form av biokol

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Charlotte Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Biokol; Organiskt restmaterial; Pyrolys; Metodutveckling;

  Sammanfattning : Runtom på den svenska marknaden finns olika strömmar av restmaterial som idag ofta uppfattas som avfall. För att uppnå ett mer cirkulärt samhälle finns förhoppningen om att dessa restmaterial skulle kunna nyttjas i en ny applikation och anses som en resurs istället för ett avfall. LÄS MER

 3. 3. Sambandet mellan läsförmåga och problemlösningsförmåga : En kvalitativ studie i årskurs 3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Ann-Charlotte Karlsson; [2019]
  Nyckelord :matematikundervisning; läsförmåga; problemlösningsförmåga; problemlösning; textuppgifter;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att ta reda på hur elever och lärare ser på problemlösning inom matematikämnet, samt att belysa eventuella samband mellan elevers läsförmåga och problemlösningsförmåga i årskurs 3. Frågeställningen jag arbetat efter är:  • Hur ser elever och lärare på problemlösning inom matematikämnet?  • Hur upplever eleverna sin läsförmåga och sin problemlösningsförmåga? • Hur upplever läraren elevernas läsförmåga och problemlösningsförmåga?  • Hur påverkar, enligt läraren, elevers läsförmåga deras problemlösningsförmåga i årskurs 3?  För att besvara dessa frågor intervjuades sju elever i en liten skolas årskurs 3, deras klasslärare samt två andra verksamma matematiklärare på skolan. LÄS MER

 4. 4. Hur påverkas folkhälsan av Artificiell Intelligens? : En litteraturstudie av hur hälsans sociala bestämningsfaktorer påverkas av AI inom området avsiktliga skador

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Jennica Karlsson; Ann Charlotte Lindberg; [2019]
  Nyckelord :Artificial Intelligence; public health; social determinants of health; deliberate injury; violence; Artificiell Intelligens; folkhälsa; hälsans sociala bestämningsfaktorer; avsiktliga skador; våld;

  Sammanfattning : Introduktion: Befolkningens hälsa påverkas i hög grad av hur väl samhället vi lever i fungerar. Samhällen präglade av våld, krig och terror får negativa konsekvenser för människors hälsa. LÄS MER

 5. 5. Vilka förmågor är värdefulla inom ledarskap? : Empatins betydelse utifrån medarbetarnas perspektiv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Charlotte Ragnefors; Louise Karlsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER