Sökning: "Charlotte Mörkeberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Charlotte Mörkeberg.

  1. 1. Dagens kommersiella fastighetsmarknad : En studie av branschen och dess riskfaktorers påverkan på delmarknaderna kontor och butik i Stockholm CBD

    Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

    Författare :My Almgren; Charlotte Mörkeberg; [2018]
    Nyckelord :Commercial Real Estate Market; Risk; Business Cycle; Interest Rate; Rental Revenue; Yield; Kommersiell fastighetsmarknad; risker; konjunktur; räntenivå; hyresutveckling; direktavkastningskrav;

    Sammanfattning : Hyresmarknaden för lokaler i Stockholm CBD har de senaste åren präglats av en hög efterfrågan, svagt ökande utbud och en stark hyresutveckling till följd av en stadig BNP-tillväxt i Sverige. Vi har historiskt sett mycket låga räntor och direktavkastningskrav. LÄS MER