Sökning: "Charlotte Malmgren"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Charlotte Malmgren.

 1. 1. Kampen om arbetskraften : Hur ska organisationer attrahera morgondagens sjuksköterskor?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Charlotte Lennartsson; Sandra Malmgren; [2018]
  Nyckelord :Employer branding; ledarskap; psykosocial arbetsmiljö; Maslows behovstrappa; gränslöst arbete;

  Sammanfattning : Brist på sjuksköterskor har funnits en längre tid både i Sverige och i övriga världen, vilket är ett växande problem som behöver lösas för att organisationer ska kunna bedriva säker vård. Syftet med denna studie är därför att undersöka vad organisationer kan göra för att bli mer attraktiva som arbetsgivare för sjuksköterskor. LÄS MER

 2. 2. "We shall copy, copy and write" - conceptions of the mother tongue subject in the early years of primary school in a Peruvian public school

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Charlotte Malmgren; [2009]
  Nyckelord :ämneskonception; modersmålsundervisning; formalisering; funktionalisering; spanska; Peru;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka vilka ämneskonceptioner som dominerar modersmålsundervisningen i grundskolans tidigare år i Peru, samt jämföra dessa med svenska förhållanden och forskning. Vidare syftar studien till att analysera varför dessa ämneskonceptioner dominerar, samt vilka slutsatser som kan dras med hänsyn till dessa ämneskonceptioners resultat. LÄS MER

 3. 3. I den litauiske skoputsarens fotspår : En användarundersökning om informationsbehov och informationsvanor bland forskare vid Lunds universitet

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan

  Författare :Charlotte Håkansson; Kerstin Malmgren; [1997]
  Nyckelord :informationsvanor; informationsbehov; informationsmönster; sökvanor; informationsprocess; kunskapsbegrepp; biblioteksparadigm; användarundersökning;

  Sammanfattning : This paper discusses the user requirements and user habits of researchers at the faculties of Arts. Theology and Social Science at Lund University. The first step was to make an account of studies dealing with information science and library science which are to analyse the results which are in accordance with a newer change in paradigm. LÄS MER