Sökning: "Charlotte Nordin Sundberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Charlotte Nordin Sundberg.

  1. 1. En auteurstudie av ljus- och iscensättningar i Gregg Arakis The Living End, Nowhere och Mysterious Skin

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

    Författare :Charlotte Nordin Sundberg; [2014]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Denna C-uppsats handlar om ljus- och iscensättningar i delar av tre filmer av regissören Gregg Araki. Syftet med denna uppsats är att genom filmanalytiska tillvägagångssätt undersöka hur Gregg Araki som queerfilmsskapare använder ljus- och iscensättningar för att etablera generella Arakiska stildrag. LÄS MER